Co-app


Over de App

Binnenkort verschijnt er een applicatie (App) waarmee u uw vakmanschap kunt aantonen. Deze App is eigendom van de Stichting Centraal Register Techniek. Meer informatie over de livegang en de inhoud van de App volgt!


Gebruiksvoorwaarden App

Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de applicatie Vakmanschap CO (CO App), eigendom van de stichting Centraal Register Techniek. Lees deze gebruikersvoorwaarden zorgvuldig, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de CO App.

1. Definities

Aanbieder:

Stichting Centraal Register Techniek (SCRT), gevestigd Bredewater 20, 2715 CA te Zoetermeer.

Certificering:

Het uitgeven van een certificaat om aan te geven dat een persoon een bepaalde kwalificatie heeft behaald, als uitkomst van een toets door een onafhankelijke geaccrediteerde organisatie.

Certificerende instelling:  

Een onafhankelijke partij, die op basis van de eisen in een regeling beoordeelt of een organisatie voldoet aan de betreffende eisten. Als een organisatie daaraan voldoet, kan er gecertificeerd worden en verkrijgt de organisatie het certificaat. Het Bewijs van Vakmanschap is voorwaardelijk aan het door de organisatie te behalen certificaat.

Centraal Register:  

Een verzameling data over identiteiten van bedrijven, kwalificaties van bedrijven, identiteiten van personen en kwalificaties van personen. Deze gegevens worden gebruikt om aan personen en bedrijven gegevens over hun kwalificaties toegankelijk te maken.

CO-App:

De door SCRT ontwikkelde applicatie en onderliggende technologie, waar u op grond van deze Gebruiksvoorwaarden gebruik van mag maken (hierna: “de App”).

Content:

Alle informatie, waaronder visuals en doorverwijzingen (links) naar informatie, die door SCRT in de App is geplaatst, in het bijzonder in de vorm van een door de gebruiker behaald bewijs van vakbekwaamheid in het kader van de regeling Certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, onder accreditatie van InstallQ.

Gebruiksvoorwaarden:

Deze gebruiksvoorwaarden, zoals gepubliceerd op VakmanschapCO.nl.

Intellectuele Eigendomsrechten:   

Alle rechten van intellectueel eigendom en daarmee verwante rechten zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Privacy Statement:

Het privacy statement zoals gepubliceerd op VakmanschapCO.nl

U/ Uw: 

U als gebruiker van de App eventueel handelend namens een derde (partij) als u daartoe bent gemachtigd.

Vakmanschap CO:

Handelsnaam van Examenfacility B.V., Snelliusweg 1, 6827 DG Arnhem. Examenfacility voert activiteiten van examinering en certificering uit en houdt een database bij van geslaagde examendeelnemers (Centraal Register).

Vakpaspoort:

Een in ontwikkeling zijnde toepassing mede op basis van gegevens uit het Centraal Register die t.z.t. de App zal vervangen. Het Vakpaspoort stelt via een app gegevens beschikbaar over certificeringen en andere kwalificaties van individuele personen. De gebruiker bepaalt zelf welke gegevens hij aan een derde kenbaar maakt.


2. Toepasselijkheid en wijzigingen

2.1 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App door u. SCRT heeft het recht de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. U wordt geïnformeerd over de gewijzigde voorwaarden via een update, een bericht via de App of een e-mailbericht. Als u gebruik blijft maken van de App nadat de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd, geeft u daarmee aan dat u instemt met de wijziging. Indien u niet akkoord bent met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, kunt u het gebruik van de App staken. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden vindt u op de website van VakmanschapCO (www.vakmanschapco.nl).

2.2

Als een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn of geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden gelden. SCRT zal de ongeldige bepaling vervangen door een bepaling die wel geldig is en die zoveel mogelijk overeenstemt met de ongeldige bepaling.


3. De App

3.1  De App is een platform waarop u de certificeringen kunt inzien waarover u beschikt in het kader van de regeling Certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, onder accreditatie van InstallQ. SCRT is geen partij bij een overeenkomst of transactie tussen u en een Certificerende instelling en is niet betrokken bij de uitvoering, afhandeling, beëindiging en/of ongedaan making van de certificering.
3.2 U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de randapparatuur en telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de App.
3.3 U bent altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die u verricht of laat verrichten met behulp van de App. U garandeert dat gegevens die u invoert juist en up-to-date zijn.
3.4 SCRT spant zich in om de App met zorg en op professionele wijze beschikbaar te stellen. SCRT mag (de inhoud van) de App altijd aanpassen of beperken, bijvoorbeeld om onderhoud aan de App verrichten. Hierdoor kan de App verminderd beschikbaar worden.  
3.5 In eerste instantie worden uw gegevens via de App beschikbaar gesteld. In 2019 of 2020 zal de App vervangen worden door de applicatie Vakpaspoort. Uw gegevens zullen dan automatisch worden opgenomen in het daar bij behorende Centraal Register en beschikbaar worden gesteld via de app Vakpaspoort.   


4. Gebruik van de App

4.1  U bent verantwoordelijk voor het correcte en zorgvuldig gebruik van de App. U dient zich te onthouden van ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruik van de App. In het bijzonder dient u:
Gegevens naar waarheid in te vullen;
Vertrouwelijk met persoonlijke inlogcodes om te gaan en deze geheim te houden voor andere personen;
De App niet te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden. In geen geval is het toegestaan gegevens, documenten of bestanden aan de App toe te voegen die een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische of discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden;
Niet op een zodanige wijze gebruik te maken van de App dat de (juiste) werking daarvan wordt verhinderd, inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging of schade wordt toegebracht aan SCRT, de App of derden;
Geen virussen via de App te verspreiden, dan wel op andere manieren apparaten of systemen van SCRT, de App of derden te verstoren;
De goede naam en reputatie van SCRT te allen tijde in acht nemen en er voor zorg te dragen dat het gebruik van de App op generlei wijze schade toebrengt aan onze rechten en/of de reputatie van SCRT;
Alle aanwijzingen en voorschriften van SCRT voor het gebruik van de App op te volgen.
4.2 Indien u in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden, heeft SCRT het recht alle maatregelen te treffen die nodig zijn, waaronder maar niet beperkt tot, het opschorten of beëindigen van de toegang tot de App of het verhalen op u van eventuele schade of kosten.
4.3 U mag derden geen toegang verlenen tot de App, de App niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, de-compileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder onze voorafgaande toestemming. Evenmin mag u technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1  Alle intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) en/of vergelijkbare rechten op de App, waaronder de onderliggende software, teksten, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten exclusief bij SCRT, dan wel bij haar licentiegevers. Gegevens die door u worden toegevoegd aan de App blijven uw eigendom.
5.2 Het is u niet toegestaan om materialen waarop IE-Rechten van SCRT rusten te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, daarop reverse engineering toe te passen, openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij de SCRT daar toestemming voor heeft gegeven of dat is toegestaan op grond van Nederlands recht.
5.3 SCRT verleent aan u een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet- overdraagbare licentie voor het gebruik van de App binnen het kader van de door SCRT geformuleerde doelstellingen. Het is niet toegestaan om de App te gebruiken voor andere doeleinden.


6. Privacy 

6.1  Bij gebruik van de App kunt u persoonsgegevens aan VakmanschapCO verstrekken. Deze persoonsgegevens verwerkt VakmanschapCO altijd conform haar Privacy statement en de toepasselijke wet- en regelgeving.
6.2 Het Privacy statement van VakmanschapoCO is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan VakmanschapCO verstrekt door middel van de App.
6.3 De persoonsgegevens in de App worden uitsluitend uitgewisseld tussen uw persoonlijke App en de database van VakmanschapCO. SCRT hecht groot belang aan uw privacy en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen daarvan.


7. Garanties en Vrijwaringen

7.1  De App is met de grootste zorg samengesteld. SCRT kan echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten, virussen, malware of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. SCRT houdt zich het recht voor de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat u daar enige rechten aan kunt ontlenen.
7.2 SCRT spant zich naar beste kunnen in om de App zo zorgvuldig mogelijk aan te bieden. Zij staat echter niet in voor de juistheid, integriteit, deugdelijkheid of volledigheid van de Content en voor het resultaat van uw gebruik van de App.
7.3 SCRT is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit het gebruik van de App en/of de inhoud van het Centraal Register, tenzij de schade of letsel het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van SCRT. SCRT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals gederfde omzet of inkomsten. U vrijwaart SCRT voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de App.


8. Vergoeding

8.1  Het gebruik van de App is gratis. Voor de betaling van de Certificering gelden de betalingsvoorwaarden van de Certificerende instelling. U begrijpt en accepteert dat SCRT hier geen invloed op heeft. Het uitvoeren van een betaling blijft altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Mocht u problemen ervaren bij het afhandelen van een betaling, dan kunt u daarover contact opnemen met de betrokken Certificerende instelling.


9. Duur en beëindiging

9.1  De overeenkomst tussen u en SCRT voor het gebruik van de App ontstaat met het installeren of het gebruiken van de App.
9.2 U kunt uw overeenkomst met SCRT beëindigen door de App te verwijderen. Deze opzegging heeft geen enkele invloed op tussen u en een Certificerende instelling gesloten overeenkomst of op de geldigheid van een Certificaat.
9.3 SCRT behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de App te beperken of te beëindigen, bijvoorbeeld als u in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of wet- of regelgeving handelt of inbreuk maakt op (IE-)rechten. Ook als u uw verplichtingen richting een Certificerende instelling niet (tijdig) nakomt, kan SCRT uw toegang tot de App beperken of in het geheel ontzeggen.
9.4 Bij beëindiging van de gebruiksovereenkomst tussen u en SCRT vervalt ook per direct uw recht om de App te gebruiken.
9.5 Bij beëindiging van de gebruiksovereenkomst blijven de verplichtingen die zijn bedoeld de beëindiging van de overeenkomst te overleven bestaan, waaronder in ieder geval begrepen Artikel 5, Artikel 7, Artikel 10, en Artikel 11.


10. Varia

10.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar SCRT is gevestigd, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter voorschrijft.
10.3 SCRT mag rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden overdragen aan derden en zal u daarvan op de hoogte stellen. Als u deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kunt u akkoordverklaring met de Gebruiksvoorwaarden achterwege laten en/of de App verwijderen.