Privacy statement Vakmanschap CO


Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over wie u bent of die we in verband kunnen brengen met u. Denk hierbij aan uw naam, e-mailadres of telefoonnummer. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u geïdentificeerd kan worden. Bij het aanmelden voor een Zelftest, Theorietoets en Praktijkexamen vragen wij uw gegevens in te vullen. Uw gegevens kunnen ook verkregen worden doordat u gebruikmaakt van de App: VakmanschapCO.

Wat doet Vakmanschap CO met uw gegevens

Uw gegevens worden gebruikt om uw examenresultaten te verbinden aan de erkenning van uw vakmanschap. Dat betekent dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor de Theorietoets, voor de verificatie en legitimatie bij het Praktijkexamen, uw Bewijs van Vakmanschap, registratie in het centraalregister voor vakmanschap en het publiceren in de CO-app.

Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Welke gegevens worden geregistreerd?

Uw gegevens worden gebruikt voor:


Geheimhouding en beveiliging

Uw gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking worden gesteld. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Verstrekte gegevens kunnen intern gebruikt worden mits dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienstverlening. Uw gegevens worden verzonden via een beveiligde verbinding en versleuteld opgeslagen op een externe server van een ISO 27001 gecertificeerd bedrijf. Daarnaast zijn onze processen ingericht met inachtneming van wet- en regelgeving rondom bijvoorbeeld datalekken.

Data-lek

Vermoed u een data-lek of anderzijds een vreemd gebruik van gegevens, meld u dit dan aan de helpdesk

M: helpdesk@vakmanschapco.nl
T:  026 - 351 31 33

Bewaartermijn

Uw gegevens worden in principe bewaard voor de geldigheidstermijn van uw Bewijs van Vakmanschap. De geldigheid van dit bewijs is door de branche gesteld op vijf jaar. Indien u gebruik maakt van her-examinering wordt de bewaartermijn met telkens vijf jaar verlengd. Voor financiële gegevens wordt de wettelijke bewaartermijn gehanteerd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Alle bedrijfs- en/of persoonsgegevens die door u worden toegevoegd aan de App, zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld zullen alleen aan derden worden verstrekt of openbaar worden gemaakt met uw voorafgaande toestemming of in de situaties zoals beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden. Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Uw persoonsgegevens kunnen nadat deze zijn geanonimiseerd en niet meer tot u herleidbaar zijn worden gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt een schriftelijk verzoek daartoe indienen bij Vakmanschap CO, helpdesk@vakmanschapco.nl.

Cookies

Vakmanschap CO maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website vakmanschap CO te vergemakkelijken, uw instellingen en voorkeuren te onthouden en uw gegevens veilig op te slaan. U kunt het ontvangen van cookies uitzetten via uw browser, dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Vakmanschap CO maakt géén gebruik van commerciële cookies.

De chatbox Drift plaatst tracking cookies enkel voor het gebruik van de chat-functie welke dat zijn en hun functie staat in onderstaand tabel:

Cookie Name Purpose Description
drifft_aid tracking Anonymus indentifier token. As people come on our site, they wil get this cookie
drift_eid tracking End user indentifier token As visitors indentify themselves through email, they wil get this cookie
drift_sid tracking Identifer token for specific browser session. This cookie helps track the actions within a browser session.
drift_aaid tracking Tracks assigned ABM/Outbound rep for duration of the session. This cookie helps us indetify the account owners/reps that have contacted the site visitor.
drift_wmd functionality A true/false indentification whether the user has dismissed the welcome message in the session, or not.
dfftt_end_user_prev_bootstrapped                functionality                 A true/false indentification that the site visitor previously interacted with the chat op playbooks. This helps us fetch any existing conversations.
dfft_lead_has_prev_indentified functionality A true/false indentification of whether or not the user has previously provided an email address.
_d_hsutk intergration A true/false indentification of whether the Hubspot cookie (hubspot utk) has been checked (if the integration is enabled)Klachten bij nationale toezichthouder

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens), indien u van mening bent dat wij op een onjuiste wijze met uw privacy rechten zijn omgegaan.

Contactgegevens Vakmanschap CO

M: helpdesk@vakmanschapco.nl
T:  026 - 351 31 33
C:  Contactfomulier